Vi ser tilbake på 2018

Det er vanskelig å komme utenom gullmedaljene til Nils Karjetta og Kjetil Schwoch under EuroSkills 2018 i Budapest når anleggsgartneråret 2018 skal oppsummeres.

– Seieren i EuroSkills var en fantastisk prestasjon, og det var en glede å kunne gjøre ære på Nils og Kjetil under Park- og Anleggsmessen på Lillestrøm i november, sier prosjektleder Tor Jørgen Askim i NAML når han oppsummerer anleggsgartneråret 2018.

Omtalen av seieren i Budapest kan du lese her, og her kan du lese et kort intervju med Kjetil Schwoch i anledning arrangementet på Lillestrøm i november.

Park Garten der Welt, Berlin

Kurs og samlinger
Det skjedde mye spennende i regi av NAML gjennom 2018, og i løpet av vinteren og våren fant blant annet disse arrangementene sted:

 • Lokale kurs i NAML-regi i Bergen, Oslo og Trondheim i januar og februar 2018 med tema kontrakter, varsel, hms og arbeidsrett.
 • januar arrangerte NAML kurs i Oslo om fremtidens krav til bransjen, med vekt på bærekraft og seriøsitet.
 • Utvidet LS ned strategisamling og bærekrafts foredrag 17. og 18. januar.
 • Regions-årsmøter i Nord, Vest, Øst og Sør i januar og februar.
 • Møter med fylket om en mulig samfunnskontrakt og lokalisering av utdanningstilbud i region nord.
 • Anleggsgartnerbransjens muligheter i forbindelse med klimatilpassing ble presentert på Verdens Vanndag 22. mars i Forskningsparken.
Chelsea Flower Show 2018

Kompetanseforum
– NAML deltar i Kompetanseforum, en møterekke for hele byggenæringen der utdanning på flere nivå er på dagsorden. 2018 har vært preget av forberedelser til læreplanfornyelse og endringer i fagskoleutdanningen (videreutdanning i lærefaget) der blant annet fagskolepoeng har blitt til studiepoeng, sier Askim.

Han forteller at det er stor interesse for å etablere et fagskoletilbud i flere byggefag.

– Fagskoletilbudet i anleggsgartnerfaget har allerede et bredt tilbud med moduloppbygging som gjør det mulig å bygge kompetanseprofiler tilpasset behovet i næringen, sier han.

Yrkeskonkurranser under GaLaBau 2018

Fremtidens driftskontrakter
Bymiljøetaten i Oslo inviterte leverandører av vei- og parkdrift til en dialogkonferanse med tema Fremtidens driftskontrakter. Målet er å øke verdiskapning og mest mulig effektiv ressursbruk gjennom samhandling med markedet.

Innspill levert :

 • driftskontrakter som ikke er for store, og
 • som kan forene sommer og vinterdrift.

LES OGSÅ: Yrkesfag og matematikk

Park Garten der Welt, Berlin

Bransjebeskrivelse for grøntanleggssektoren
I løpet av 2018 har det også vært arrangert møter under Fagus-paraplyen om utarbeidelse av en bransjebeskrivelse for grøntanleggssektoren.

– En telling av grøntsektoren kan gjøre det lettere å få gjennomslag i viktige saker for sektoren. Tallene vil også være av interesse for leverandører av varer og tjenester til sektoren, sier Askim.

– Fagus koordinerer dette arbeidet. NAML og BPI undersøker interessen fra leverandørindustrien og andre som kan ha nytte av beskrivelsen og som kan være med å støtte prosjektet økonomisk, legger han til.

LES OGSÅ: NS 3420 K revideres

Øvelser i treplantinger i gategrunn under studietur til Köln

Andre møter og prosjekt
NAML har også vært engasjert i infomøter, nettverksmøter og læreplanarbeid gjennom 2018.

 • Infomøter med BNL/EBA om fossilfrie byggeplasser i hovedsak knyttet til utførelse.
 • Møter med Nettverk for Grønn anleggssektor (Sintef som sekretariat) som i hovedsak behandler bærekrafts-spørsmål i prosjekteringsfasen.
 • Læreplanarbeidets forberedende del (sluttkompetansen) ble utarbeidet i felleskap med BPI, MEF og organisasjonene i arbeidslivet. Møter og workshop i mars og mai, som skisserte fremtidens kompetanse i faget.
 • Læreplangruppe for anleggsgartnerfaget oppnevnes i desember at Udir.
Park Garten der Welt, Berlin

Studietur til Berlin
En gruppe medlemmer mellomlandet i Berlin på vei til Galabau i Nürnberg. Parkene i og rundt Berlin kunne by på flotte løsninger og solid håndverk. Britzer Garten er en stor park på 90 hektar med mange flotte, godt vedlikeholdte kvaliteter. Parken ligger sør for Berlin og var i 1985 sted for Bundesgartenschau.

– De siste to parkene vi besøkte før Galabau var Kienberg Park og Gardens of the World (Gärten der Welt) som ligger øst for Berlin sentrum med cirka 40 minutters reise med tog fra Berlin Hauptbahnhof. Dette er to store parker på 60 og 43 hektar med egen taubane på 1.500 meter som løper gjennom parkene via et høydedrag på 110 meter. På toppen er det bygget et 30 meters høyt utsiktstårn med fantastisk utsikt over Berlin, forteller Askim.

– Parkene byr på mange opplevelser fra naturlike områder til områder med ulike hagekulturer stila, fra moderne urban hagekunst til Østens hagekunst. Høy kvalitet på form og utførelse preger parkene som ble oppgradert til den internasjonale hageutstillingen IGA 2017, legger han til.

GaLaBau 2018 innovasjonspris for redskapsbærer

Større arrangement
I tillegg til arrangementene nevnt over Park og Anleggsmessen på Lillestrøm, Pedagogisk nettverk i Oslo og studietur til Köln tre viktige begivenheter i NAML-regi i løpet av 2018.

 • Planlegging og gjennomføring av kursdel for Park og Anleggsmessen 21-22. november. Bransjens største møtested ble enda større i 2018, og kursene 21. og 22. November hadde mer enn 700 deltagere. (Merk for øvrig at Park og Anleggsmessen 2019 er satt til 6. og 7. november på Norges Varemesse i Lillestrøm).
 • Planlegging og gjennomføring av pedagogisk nettverk 1. og 2. november med viktige saker om innhold i ny læreplan og videreutdanning i lærefaget. Møtet for 2019 er satt til 30-31. oktober med Berlin som mulig arena i jubileumsåret, da det er 20 år siden det årlige møtet mellom bransje og utdanning ble etablert.
 • Planlegging og gjennomføring av studietur til Köln fra 26. til 28. november. Et interessant møte med den tyske duale utdanningsmodellen. Mye av utdanningen foregår i en veksling mellom skole og lærebedrift. Vi besøkte et anlegg med en imponerende kapasitet en kapasitet som først er mulig å nå ved veksling i tilegg til fagbrev var de en rekke andre kurs tilpasset bransjen. Muligheten for å gå videre til et akademisk nivå hvor fagutdanningen gir uttelling var også noe som skiller den tyske fra den norske utdanningsmodellen.
Studietur Köln, pensum bytrær

2019
Hva har vi så å se fram til i løpet av 2019? Tor Jørgen Askim trekker fram disse arrangementene og problemstillingene:

 • Planlegging av årsmøte 2019 med fagdager og arrangementer. I år Amsterdam 28-31. mars. Påmelding her.
 • Standardkomite for blå-grønn faktor, åtte møter over ti måneder. Viktig arbeid som vil vise blågrønne muligheter planleggingsfasen.
 • Planlegging av flere kurs om fagets potensiale i forhold til klimatilpassing under Miljø og teknikk 5-7. mars 2019 hvor mange av kommunenes VA sektorer deltar. Vi presenterer høyaktuelle tema i et stort og variert seminarprogram.
 • NAML deltar i standardkomite for revisjon av NS 3420 K Anleggsgartnerarbeider. Innspill til endringer er sendt fra medlemmene. Forslag om å innarbeide blågrønne ytelser er også med i arbeidet. (Les mer her).
 • Møte i Nordisk Presidiet i Stockholm 24. oktober 2018 (de nordiske anleggsgartnerforeningene) besluttet at det skal arrangeres en nordisk konferanse for grøntsektoren i Oslo 10-12. oktober 2019 med tema bærekraft.
 • Planlegging av Grønn Galla 14-15. november 2019 er i gang. Programmet vil være klart mars/april 2019.
 • Utvikling av ny læreplan og videreutvikling av moduler på fagskolenivå.
 • Øke rekruttering til faget er spesielt viktig med tanke på skifte av programretning fra naturbruk til bygg og anlegg. Lokalt engasjement fungerer, det viser resultatene med samfunnskontrakter der Vestfold har hatt stor suksess med Jobb ute.
 • Sekretariatet vil bidra til at positive erfaringer kommer andre regioner til gode.
Befaring i Britzer Garten, Berlin

Ny plattform for bransjens styringssystem
NAML har i løpet av 2018 deltatt i arbeidsgruppe som har sett på en revisjon av Lingstudiet ved NMBU., og dette arbeidet vil fortsette i 2019.

– Et fremtidig tettere samarbeid mellombransjeforeningen og Lingstudentene er også diskutert, og vi har drøftet en ny plattform for bransjens styringssystem der app og pc plattform blir integrert i en ny webløsning. Dette er det arbeidet med over tid. Utviklingen går fort, så vi har sett på alternative løsninger. Dette arbeidet vil ha en innstilling tidlig i 2019, avslutter Askim – samtidig som han ønsker alle medlemmer og andre lesere av NAML-nytt et godt nytt år.

Dette bildet: Besøk hos tysk lærebedrift under studietur til Köln. Øverste bilde: Utelunsj under GaLaBau 2018. Alle fotos: Tor Jørgen Askim