Oslo satser på utslippsfrie byggeplasser

30 prosent av transportutslippene i Oslo kommune kommer fra byggeplasser. Nå tar Bymiljøetaten grep for å få utslippene ned, og har blinket ut opprustingen av Olav V’s gate og Klingenberggata som et pilotprosjekt for utslippsfrie anleggsplasser. Anbudsinnbydelsen er ventet å foreligge i april i år.

I 2016 ble det lagt fram en ny klima- og energistrategi for Oslo kommune. Der ble det satt ambisiøse mål for klimaarbeidet framover. Det ble vedtatt at de direkte utslippene i Oslo skulle reduseres med 50 prosent i 2020 og 95 prosent i 2030, sammenlignet med 1990-nivåene.

Målet om en halvering av utslippene innen 2020 forutsatte fullskala CO2-rensing ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, og da dette ble utsatt ble målene justert til en 36 prosent reduksjon i 2020, 50 prosent så tidlig som mulig etter 2022 og 95 prosent innen 2030.

LES MER: NS3420 K revideres

Olav V’s gate og Klingenberggata
For å nå disse ambisiøse målene er bygg- og anleggssektoren et av områdene som blir berørt, og nå er det snart klart for det første prosjektet med nye og svært skjerpede miljøkrav: opprustingen av Olav V’s gate og Klingenberggata, med forventet anleggsstart i september 2019.

Det var Omsorgsbygg som først satte fokus på utslippsfrie byggeplasser i Oslo, slik denne saken publisert av KlimaOslo i mars 2017 viser. Siden da har Bymiljøetaten også kommet på banen, og prosjektleder for etatens satsing er Bjørn Kummeneje. Onsdag 16. januar besøkte han NAML på Majorstuen for å informere om prosjektet og invitere til en dialog med bransjen.

– I mai 2017 ble det gjennomført en leverandørkonferanse om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Det var enighet om at dette var fremtiden, men usikkert hvor langt frem i tiden. I juni 2018 kom en utredning fra transportetatene der det heter at «selv om svært få maskiner ennå er tatt i bruk, sier en leverandør at de kan levere nullutslippsmaskiner til en komplett anleggsplass dersom det etterspørres». Nå tar vi bransjen på ordet og etterspør dette i Olav Vs gate, forteller Kummeneje.

Svært synlig prosjekt
Det er altså svært sentrale Olav V’s gate og Klingenberggata som er blinket ut som pilotprosjekt i arbeidet med å nå de ambisiøse målene, og prosjektlederen tror dette er et godt egnet prosjekt.

– Olav V’s gate trenger opprustning, og vi vil ruste opp hele gaten fra Stortingsgata til Kronprinsesse Märthas plass. I tillegg vil vi ruste opp Klingenberggata fra Olav V’s gate til Stortingsgata. Fotgjengere og økt byliv skal prioriteres, og gatene skal gjøres mer tilgjengelig og attraktive for myke trafikanter, forteller han.

– Dette er et svært synlig prosjekt, og vi er opptatt av at anleggsplassen og riggområdet skal være ryddig, sikkert og presentabelt til en hver tid. Fotgjengerområdene langs anleggsområdet skal til en hver tid være sikre, rene og ryddige, legger han til.

LES MER: Oslo satser på urbant landbruk

Reguleringsplan fra 2011
Hva er det så som skal skje i Olav V’s gate og Klingenberggata?

Kummeneje lister opp følgende tiltak, som alle bygger på den vedtatte reguleringsplanen for området fra 2011:

  • Gågate fra Stortingsgata til Klingenberggata
  • Brede fortau fra Klingenberggata til Kronprinsesse Märthas plass
  • Fortausopprusting Klingenberggata øst
  • Granittdekke og gatevarme i gågatedel og fortau
  • Nye trær, møblering og belysning
  • Ladestasjoner for taxi

Trærne som pryder Olav V’s gate i dag vil måtte ofres, men de vil altså bli erstattet av nye trær.

LES MER: Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg

Forventer interesse fra anleggsgartnerne
– Ut fra beskrivelsen vil vi anta at prosjektet vil være særskilt interessant for anleggsgartnerbedriftene, sier Kummeneje.

Det meste av arbeidene er overflatearbeider. I tillegg skal det graves ned rotsonekasser, fundamenter for lysmaster og trekkerør. Det er ingen vann- og avløpsarbeider, og dagens overvannsløsning skal beholdes.

Ambisiøse klimamål
Bystyret har fastsatt ambisiøse klimamål for Oslo, og klimabudsjettet viser behov for mange ulike tiltak. Oslo kommunes anskaffelser skal gjøre Oslo til en grønnere by, og fossilfri anleggsvirksomhet er i ferd med å bli normen når Oslo kommune er byggherre.

– Innenfor anleggsgjerdet i Olav V’s gate og Klingenberggata skal det kun benyttes maskiner drevet av elektrisitet fra nett, batteri eller hydrogen, forteller prosjektlederen.

Hva så med til- og fra-transporten til byggeplassen? Den utgjør en nesten like stor miljøbelastning som utslippene innenfor gjerdet. Hvilket fokus har Oslo kommune på den?

– Dette prosjektet skal vise at det er mulig å fjerne de direkte utslippene innenfor byggegjerdet. Vi vil også stille krav om at transport til og fra anleggsområdet skjer med lavest mulige utslipp, inkludert bruk av elbil eller moderne dieselmotorer og sertifisert biodiesel. Dette er et relativt lite anleggsprosjekt, med tilsvarende liten betydning i sparte klimagassutslipp. På den andre siden, hvis det bidrar til å fremskynde en endring i bransjen, så vil Olav V’s gate representere en viktig milepæl i arbeidet med å gjøre Oslo til en nullutslippsby. For å nå målet om 95 prosent reduksjon i 2030 må alle steiner snus, og kommunen vil stille krav lave klimagassutslipp i alle anskaffelser, avslutter Bjørn Kummeneje.

Les mer her
Rapport, potensialet for utslippsreduksjon ved fossil- og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, Klimaetaten Oslo kommune

Klimaetatens rapporter. Her finner du blant annet Tiltaksrapport om utslippsfrie anleggsmaskiner.