Håper på mange nye medlemmer til prøvenemdene

FJELLSTRAND: – Jeg anbefaler alle som brenner for rekrutteringen til anleggsgartnerfaget om å melde seg til tjeneste for den lokale prøvenemden. Det vil gi deg et enormt faglig og menneskelig utbytte, samtidig som du bidrar med helt uunnværlig kompetanse for fagutdanningen, sier Torgeir Koteng.

 – Det har vært enormt lærerikt å være medlem av en av prøvenemdene for Viken. I 24 år har jeg kunnet reise rundt til andre lærebedrifter og fått innblikk i hvordan de løser oppgavene sine. Jeg har vært med å veilede flotte ungdommer, og på den måten fått et forhold til alle disse kandidatene. En fagprøve forandrer liv, og er en opplevelse for livet. Jeg ville ikke vært disse opplevelsene foruten, sier Torgeir Koteng.

Lederen av  Hagespesialisten AS på Fjellstrand og den tidligere styrelemedlem for NAML Øst håper nå at flere vil gjøre som han og de andre ildsjelene rundt i landet som gjør en uunnværlig innsats for anleggsgartnerutdanningen, og melde seg som medlemmer til prøvenemdene.

Har bedømt 120 fagprøver
– Etter som årene går tynnes det i rekkene våre, og vi trenger litt påfyll. Selv om jeg vært med lenge, så er det  flere som har holdt på lenger en meg og fremdeles holder stand, sier han.

I løpet av disse årene har han selv vært med å bedømme 120 fagprøver, og de aller fleste har bestått.

– Det skjer noe med alle som får fagbrev. De blir tryggere, og det å møte dem senere i karrieren deres er kjekt.

– Derfor er ikke dette noen byrde. Det er først og fremst en enorm glede, og det er givende både faglig og menneskelig, slår han fast.

Trenger fagbrev og yrkeskompetanse
Det er de respektive fylkeskommunene som har det formelle arbeidsgiveransvaret for prøvenemdene, og innsatsen er honorert. Det er imidlertid bransjen selv som utnevner medlemmene, og Torgeir Koteng ber alle som vil stille seg til rådighet om å kontakte enten ham selv eller NAML sentralt ved fagansvarlig Bjørn Aakerholt.

– For å bidra som medlem må du kunne vise til fagbrev og yrkeskompetanse, og deretter delta på noen dagers kurs. Etter det følger en læretid hvor man er haleheng til et erfarent nemdmedlem på noen prøver. Deretter er man selvgående, sier han.

– Det hele er ganske overkommelig, og handler i bunn og grunn om å se eleven der og da. La dem vise alt de kan.

Aldri tvil om den gode oppgaven
– Når det gjelder bedømmelsen er erfaringen min at det aldri er tvil om den gode oppgaven. Det er utarbeidet vurderingskriterier for de forskjellige læreplanmålene som skal hjelpe til under bedømming av prøven, og de gir rom for skjønn i hvert enkelt tilfelle.

– Det vanskelige er som oftest å bedømme mellom bestått og ikke bestått. I løpet av de 24 årene mine har jeg vel vært med å stryke åtte til ti kandidater, sier Koteng.

Han forteller at kandidatene bedømmes etter fire kriterier: Planlegging, gjennomføring, egenvurdering og dokumentasjon.

Normen er at den utførende biten skal telle ca 50 prosent, og nemdmedlemmene griper kun inn underveis og stopper prøvene dersom det er fare for helse eller sikkerhet.

– Dokumentasjonen er ikke bare viktig for kandidatene. Den er også viktig for oss i nemden. Hvis kandidaten stryker skal vi kunne levere fra oss en grundig dokumentasjon, så det blir mye bilder og dokumentasjon underveis, sier han.

Store geografiske variasjoner
Normalt bruker hvert medlem av nemden mellom 15 til 18 timer på hver kandidat. Denne tiden fordeler seg på forberedelser, reisetid, dokumentasjon og oppfølging, og det vil alltid være to av nemdens  medlemmer som bedømmer kandidatene.

Når det gjelder hvordan prøvene praktiseres rundt i landet er det til dels store variasjoner, og Koteng skulle ønsket seg en litt mer konsekvent linje – uten at han dermed vil peke ut noen egne favoritter.

– I Bergen har de etablert en fast prøvestasjon for alle fagprøvene, og hver kandidat trekker en av flere ferdige oppgaver. Dette har mange fordeler, mens ulempen er at oppgaven ikke tilpasses hver enkelt kandidat.

– I Østlandsområdet gjør man som oftest en fysisk jobb som blir stående, og hver oppgave er tilpasset den aktuelle kandidaten. Dette har også noen åpenbare fordeler, sier han.

Han forteller at bedriftene da utarbeider fagprøver for sine egne kandidater – eventuelt med bistand fra nemdene – og så legger alt til rette for dem som går opp til prøven.

– De føler seg tryggere i sitt eget arbeidsmiljø. Bedriften kan da også vektlegge hovedelementene litt mer i  forhold til bedriftens arbeidsoppgaver. Vi har både grønne og grå bedrifter som da kan få inn sine kjerneelementer, selv om prøvene skal inneholde litt av begge programområdene. Noen ønsker mer av noe og mindre av annet, avhengig av bedriftenes kompetanse, forklarer han.

Håper mange vil melde seg til tjeneste
– Det viktigste er uansett at kandidatene blir bedømt likt over hele landet, og det krever at omfanget på prøvene er samstemt. Hvor stor må for eksempel en prøve være for at det skal være mulig å bedømme kandidatene? Dette er en problemstilling som blir diskutert mellom de ulike prøvenemdene, forteller Koteng.

Nå håper han at flere anleggsgartnere melder seg på i denne diskusjonen.

– Bransjen etterspør flere fagfolk. Det skjer ikke av seg selv. Bedriftene er flinke til å ta inn lærlinger, men noen må ta ansvar for fagprøvene også. I prøvenemdene kan hver og en av oss som er opptatt av faget vårt utgjøre en forskjell. Jeg håper på mange nye medlemmer, og mange spennende faglige diskusjoner på tvers av nemdene i årene som kommer, avslutter ildsjelen fra Fjellstrand.

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!