Kontraktsmessige konsekvenser av koronaviruset

Til medlemmene i NAML: Sekretariatet har satt sammen litt info rundt kontraktsmessige forhold i disse koronatider.

NHO med BNL, og da spesielt EBA, arbeider kontinuerlig med juridiske spørsmål rundt den ekstraordinære situasjonen vårt land (og resten av verden) er havnet i. Vi i NAML følger med på utviklingen, og informerer dere medlemmer etter hvert som ny info dukker opp.

Vi har også vært i kontakt med advokat Helge A. Tryti for å få innspill fra ham i punkter som er viktige å passe på. Dette følger til slutt i dette informasjonsskrivet.

Kontraktsmessige konsekvenser av koronaviruset – varsling mv.
Etter at regjeringen besluttet en rekke nye myndighetstiltak med blant annet stengning av skoler og barnehager, grenser, og karantene ved innreise fra utlandet, mellom kommuner og fylkeskommuner osv., er vi nå inne i en ny og helt ekstraordinær situasjon. Situasjonen vil trolig vedvare og medføre at det vil oppstå fremdriftshindre og økonomiske konsekvenser på stadig flere bygg- og anleggskontrakter fremover.

EBA har i ett skriv til sine medlemmer lagt vekt på følgende:

Oppfølgingspunkter der fremdriftshindring har oppstått og krav om fristforlengelse er varslet
På de kontrakter hvor det allerede er klart at fremdriften vil bli hindret og entreprenøren har varslet krav om fristforlengelse, er det særlig viktig at følgende blir fulgt opp:

  • Entreprenøren bør dokumentere tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av fremdriftshindringene. Dette bør gjøres i en løpende logg på kontrakten. Det gjelder en generell plikt å vurdere avhjelpende tiltak for å unngå/begrense konsekvensene. I denne situasjonen med utstrakt utbredelse av koronaviruset kan dette være vanskelig. Relevante tiltak kan være innleie av personell fra bemanningsbyrå eller produksjonsbedrift, dekningskjøp mv. Det utredes hvor langt denne plikten går og kommer tilbake med nærmere informasjon i løpet av uken.
  • Dersom en entreprenør mottar varsler fra underentreprenører og leverandører som krever fristforlengelse på grunn av force majeure, må entreprenøren besvare varselet og videreføre krav om fristforlengelse til byggherren der det er aktuelt.
  • Entreprenøren må når han har grunnlag for å beregne omfanget av kravet på fristforlengelse uten ugrunnet opphold sende spesifisert og begrunnet varsel som angir antall dager fristforlengelse som kreves. Siden situasjonen er pågående, ligger det i de fleste kontrakter frem i tid å fremsette et slikt spesifisert krav.

Mulig dekning av økonomiske konsekvenser
Etter NS-kontraktene vil myndighetspålegg kunne anses som ”forhold byggherren har risikoen for” og vil potensielt kunne gi entreprenøren krav på både fristforlengelse og vederlagsjustering. Det utredes om forhold rundt grunnlaget for økonomiske krav nærmere, og vil komme tilbake med informasjon til uken.

Dersom byggeplassen blir pålagt stengt ned av myndighetene eller av byggherren, anbefaler vi at juridisk avdeling i BNL kontaktes. Uforutsette kostnader til sikring av byggeplass vil slik BNL vurderer det være en endring/byggherreforhold som gir rett til tilleggsvederlag. Dette må varsles i tråd med kontraktens regler om varsling av endringer.

Rådgiverkontrakter
Merk at både oppdragsgiver og den prosjekterende har rett til fristforlengelse ved force majeure etter rådgiverkontrakten NS 8401 pkt. 11.4 jf. 11.1.2. Krav på fristforlengelse må varsles skriftlig uten ugrunnet opphold.

Forsikring og garanti
Spørsmål om forsikringsdekning og garantier kan/bør rettes til samarbeidene jurister som bedriften bruker evt ta kontakt med NAML sin samarbeidende advokat Helge A. Tryti på www.tryti.no .

Inngåtte avtaler om leie av utstyr
Ved inngåtte avtaler om leie av utstyr vil det kunne være grunnlag for å revidere/reforhandle avtalen med grunnlag i uforutsette force majeure/ hindringer knyttet til koronaviruset.

Særlig om nye kontrakter
Nye kontrakter reiser særlige problemstillinger. Dette fordi det ved nye tilbud/kontrakter vil kunne oppstå spørsmål om hvorvidt entreprenøren burde tatt hindringer som følge av koronaviruset i betrakting ved inngivelse av tilbud. Manglende avklaring av hvordan tid- og kostnadsmessige konsekvenser av koronaviruset vil bli håndtert, vil innebære en betydelig risiko.

Det advokat Helge A. Tryti her mener en bør passe på er:

  • Dersom en NAML-medlem i dag signerer en avtale om et oppdrag basert på et tilbud inngitt tidligere, kan han ikke påberope seg «force majeure» med mindre han spesifikt har tatt forbehold om det under særlige bestemmelser i selve kontrakten. Da må forbeholdet om forhold som ikke var kjent på tilbudstidspunktet tas inn i selve kontraktsdokumentet.

EBA har til sine medlemmer lagt vekt på:

  • Ved inngivelse av tilbud til private oppdragsgivere anbefales medlemsbedriftene om å ta forbehold knyttet til mulige fremdriftshindringer og økonomiske konsekvenser knyttet til koronaviruset.
  • I offentlige anskaffelser vil oppdragsgiver kunne ha både rett og plikt til å avvise tilbud med forbehold knyttet til koronaviruset. EBA er, på vegne av NHO fellesskapet, i dialog med både myndigheter og offentlige bestillere om hvordan dette skal håndteres ved pågående konkurranser og fremtidige utlysninger.

EBA mener det er påkrevd å få til en løsning for nye offentlige anskaffelser. Som følge av den usikkerheten som råder, vil slike konkurranser kunne bli helt mislykkede på grunn av manglende tilbud eller tilbud med forbehold. NHO og EBA jobber for at regjeringen tar initiativet til en felles regulering av konsekvensene av koronaviruset i utformingen av konkurransegrunnlagene.

Den mest nærliggende løsningen er å definere koronaviruset og dets konsekvenser som et byggherreforhold slik at entreprenører får kompensert for økte omkostninger. Dermed skapes den nødvendige tryggheten for videre virksomhet. Den nærmere utformingen av en slik klausul må overlates til det offentlige i samarbeid med bransjen.

I pågående offentlige konkurranser hvor det ikke er klargjort av oppdragsgiver hvordan tid- og kostnadsmessige konsekvenser koronaviruset vil bli håndtert, kan entreprenøren be oppdragsgiver om at tilbudsfristen utsettes og at oppdragsgiver klargjør hvordan dette vil bli håndtert på kontrakten.

Rutine ved varsel:
Ved varsel om krav på fristforlengelse som følge av koronaviruset må bedriftene bruke de systemene som følger kontrakten. Det være seg eget KS system, eller HE / BH sine systemer som er avtalt i kontrakt.

Evt oppdateringer fra EBA ang dette, kan følges her: https://www.eba.no/artikler/2020/koronavirus–bedriftsinterne-tiltak-og-eventuelle-kontraktsmessige-konsekvenser/

Annen nyttig info ligger her: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

https://www.bnl.no/arbeidsforhold/hms/koronaviruset-rad/

http://www.bygg.no/article/1427586

https://www.bygg.no/article/1427561

http://www.bygg.no/article/1427465

Med vennlig hilsen
Bjørn Aakerholt
Anleggsgartnermester
Fagansvarlig NAML
Mobil: +47 901 14 117
E-post: bjorn.aakerholt@naml.bnl.no

Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!