Tor Jørgen Askim: Jeg har fortsatt mye jeg brenner for i faget vårt

31. mars i år takket Tor Jørgen Askim for seg etter tolv år som ukependlende prosjektleder i NAML. 62-åringen har imidlertid ingen snarlige pensjonistplaner. Til det er det for mye spennende som skjer i anleggsgartnerfaget fremover.

– Fagpersonen i meg ville gjerne fortsatt ennå noen år i jobben, men tolv år som ukependlende fra Trondheim er nok. Jeg tror at både miljøet og jeg selv har godt av at jeg nå skrur litt ned på tempoet og lever litt mer etter egne læresetninger når det gjelder bærekraft og kortreiste løsninger, sier Tor Jørgen Askim.

– Før koronaen satte en midlertidig bråbrems på flytrafikken dro det flere fulle fly med dagpendlere hver dag fra Værnes til Oslo, og Trondheim er på ingen måte unik. Situasjonen er akkurat den samme fra flyplassene i Bergen og Stavanger. Jeg har rett nok ukependlet, men problemstillingen er mye den samme. Uten at vi reiser så stopper Norge, sier gjerne vi pendlere til hverandre, men er det egentlig bærekraftig å drive på denne måten? Jeg kom til slutt til at jeg ønsket noe mer rotfast, og vil bruke de siste arbeidsårene mine som konsulent med base i Trondheim, konstaterer han.

Barnas uterom
Tor Jørgen Askim ble født i Oslo i 1958, og han har vært bosatt i Trondheim siden han startet på utdanning som anleggsgartner på midten av 70-tallet. Han var ferdig anleggsgartnertekniker i 1981 og ble mester i 1983. Den første jobben hans var i familiebedriften, deretter hos landskapsarkitekt med planlegging av kirkegårder. Senere ble det barnas uterom som ble hovedfokuset.

– Du kan gjerne si at jeg hoppet rett fra døden til barndommen. Jeg har alltid hatt en sterk interesse for barnas uterom, og denne interessen har blant annet resultert i to bokutgivelser. Først Barnas hage, som ble prosjektmal for bygging av uterom i nye og rehabiliterte barnehager i Trondheim kommune. Deretter Barnas uterom på Universitetsforlaget, som fortsatt er i handelen.

– Etter jobben med kirkegårder og prosjektlederoppgaver hos en del anleggsgartnere i Trondheim – blant annet Torbjørn Nordtiller – viet jeg meg i mange år til barnas uterom, sier han.

Foruten bokutgivelsene omfattet dette arbeidet blant annet oppgaver for Helsedirektoratet, Barne- og familiedepartementet og Norges Velforbund. Senere ble han engasjert i utdanningen av førskolelærere og helsesøstre. Han har også hatt kurs i samarbeid med Utdanningsforbundet da seksåringene skulle ut i skolen, og sommerkurs i regi av Det Norske hageselskap for lærere med vekster i skolens uterom.

Prosjektleder Tor Jørgen Askim og daglig leder Merete Bellingmo har utgjort administrasjonen i NAML fram til 31. mars i år

Rekruttering
Den første oppgaven for NAML utførte han i 2004, som prosjektdeltager.

– Styret i NAML hadde nedsatt en gruppe som skulle utvikle rekrutteringsmateriell i samarbeid med reklamebyrået Tibe t. Det ble et spennende møte med profesjonelle kommunikatører, og det satte oss inn i andre tankebaner enn de vi anleggsgartnere tradisjonelt har befattet oss med, sier han.

Det ble etter hvert utarbeidet en video som viser fagets endringspotensiale, litt om utdanningsveien og arbeidsmulighetene. Filmen ble til ved i underkant av 2.000 stillbilder, og den er fremdeles i bruk.

– Det fine med rekruttering er at det et nytt publikum hvert år. Det gjør det lettere å oppdatere merkevaren anleggsgartner med en gjenkjennbar profil, slår Tor Jørgen Askim fast, og forteller at det i tillegg ble laget presentasjoner tilpasset ulike brukergrupper, eget materiell til rådgivere og materiell tilpasset den viktigste yrkesveilederen i familien. Mamma.

– Dette var en frøpakke med informasjon om det grønne fagets betydning, og ikke minst det grønne faget som et trygt og framtidsrettet valg. På denne tiden var søkertallene så lave at vi var i ferd med å få et redusert utdanningstilbud. Den nye strategien ble presentert for medlemmene i et stort medlemsmøte, og vi fikk en svært nyttig diskusjon om hvem vi var og hvor vi skulle, slår han fast.

– Jeg underviste som timelærer i anleggsgartnerutdanningen på starten av 2000-tallet og bidro i flere §20-kurs. I det samme tidsrommet arbeidet jeg som prosjektleder og prosjektutvikler med de største entreprenørene som oppdragsgiver. Hent som entreprenør hadde hatt stor suksess med totalt prosjekt så det var et stort behov for uteromkompetanse i fasen midt mellom ide og utførelse, legger han til.

Tor Jørgen Askim sammen med tidligere kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Ansatt som prosjektleder i NAML
Etter noen år som konsulent på prosjekter startet Askim som prosjektleder i NAML i 2008. En av styrets første bestillinger var å etablere et mer aktivt forhold til landskapsarkitektene og etablere kunnskap og senere eierskap til blågrønne løsninger.

– Sammen med styret ble det bygget opp et nettverk av ressurspersoner. Det ble arrangert en studietur til Malmø hvor vi besøkte Augustenborg og Bo 01. Studieturen ble et spennende møte med nye grønne muligheter som ligger naturlig til anleggsgartnerfagets kjernekompetanse. Styreleder i NAML den gang var Arvid Ekle, og han var sammen med LS primus motor for den blågrønne satsingen. På studieturen deltok representanter fra skoler, universitet, Miljødepartementet, anleggsgartnere, landskapsarkitekter, arkitekter og ingeniører med interesse for blågrønne muligheter, oppsummerer han.

NAML på studietur til New York

Arrangementer og studieturer
Arbeidsoppgavene Tor Jørgen Askim har skjøttet i NAML i perioden 2008 til 2020 har hatt et vidt spenn, men kjernen har hele tiden vært de store arrangementene og studieturene.

– Jeg har blant annet hatt hovedansvaret for de tre siste nordiske konferansene, og dette er noe jeg er stolt av, slår han fast.

Arrangementene Askim har vært prosjektleder for er disse:

  • Grønn Galla (annet hvert år)
  • Park og Anleggsmessen (årlig)
  • Pedagogisk nettverk (årlig)
  • Miljø og teknikk (hvert tredje år)
  • Hagemessen (årlig)
  • Nordisk konferanse i København, Stockholm og Oslo (hvert tredje år)

I tillegg har han hatt ansvaret for Grønne muligheter 1-6, fagdager ved årsmøter og aktuelle tema.

NAML har også gjennomført flere studiereiser med Tor Jørgen Askim som prosjektleder; noen i forbindelse med årsmøtet og noen som rene studieturer. Reisene har gått til Svalbard, Amsterdam, New York, Berlin, Nice, London, København, Stockholm og ikke minst Nürnberg, der NAML besøker verdens største utstilling for grøntanleggssektoren – GaLaBau – annet hvert år. I 2018 var det 1.253 utstillere og 72.005 besøkende.

– Årsmøtene med fagdager er kanskje de viktigste samlingene for medlemmene. Her møter vi kollegaer, samarbeidspartnere og spennende innledere i en sosial setting. Årsmøtet er et stort og arbeidskrevende arrangement for et lite sekretariat, og det var leit at årets arrangement ikke lot seg gjennomføre grunnet koronasituasjonen, konstaterer Askim.

LES OGSÅ: Vi ser tilbake på 2018

NAML pro

NAMLs styringssystemer
I 2009 besluttet styret i NAML at det skulle etableres et styringssystem for medlemmene. Systemet skulle dokumentere krav innenfor HMS og KS og ha en modul for varsel i forhold til kontrakter.

– Vi knyttet oss til MLFs system En Bedre Bedrift med nødvendige bransjetilpasninger. Dette systemet har vi nå tilbudt våre medlemmer i ti år, med en årlig revisjon. Systemet fikk nye funksjoner som kompetanseregister, prosjektregister, mannskapsplaner, HMS-håndbok, prosjekthåndbok og oppgradert app i 2015 da MLF og NAML fikk utviklingsmidler av NHO. Appen fikk noen nye funksjoner som GPS, sjekklister og signeringsfunksjon, og den nye appen var ferdig i 2016. Mange gode tanker og funksjoner var tilført, men fremdeles manglet systemene den sømløse overgangen fra grøftekantverktøyet smarttelefonen til web, sier Askim, og takker tidligere fagsjef i MLF Olav Dagsleth for et flott samarbeid.

– Styret i NAML besluttet derfor høsten 2019 at vi skulle oppgradere til et system der info flyter sømløst fra app til web i sanntid. Naml pro er bygget på funksjoner og innhold fra EBB i et samarbeid med MLF som på sikt gir kostnadsdeling på utvikling vedlikehold og revisjon. Det nye systemet ble ferdig til årsmøtet i Bergen, hvor det etter planen skulle presenteres. Corona-pandemien satte en stopper for årsmøte og presentasjon, men systemet er presentert via nettet for aktuelle brukerne. Programmet er levert av Mellora som også har levert gammel og ny Namlapp, forteller han.

LES MER: Ny og enklere hverdag med NAML pro

Læreplangruppen på Gardermoen

Ny læreplan for anleggsgartnerfaget
Arbeidet med NAML pro ble den siste store oppgaven Tor Jørgen Askim rakk å fullføre som prosjektleder i NAML. To andre store pågående prosjekt har han nå overlatt til sin etterfølger Bjørn Aakerholt.

– I arbeidet med ny læreplan for anleggsgartnerfaget har NAML plass i læreplangruppa for anleggsgartnerfaget. Læreplangruppa har vi for første gang med en ny fageier i MEF. Faget har økt i bredde uten at vi har fått mer tid til utdanning. Redusert dybde i kunnskapen blir derfor nødvendig for å gi plass til de nye områdene blågrønne tiltak, bærekraft, naturmangfold og bruk av digitale hjelpemidler, sier han.

LES OGSÅ: Ny læreplan underveis

– Med denne uttynningen blir det enda viktigere med videreutdanning i lærefaget. Fagskolens økte status og muligheter for å organisere utdanningen i moduler vil bli viktig for fagets utvikling i fremtiden. Et fremtidsrettet fag må ha ressurser til selv å utvikle seg i takt med samfunnets behov og derigjennom forsvare sin plass i norsk byggeri, legger han til.

Han poengterer at det å være en del av BNL er svært viktig for et fag i endring, og trekker spesielt fram samarbeidet med Jørgen Leegaard.

– Direktør samfunnspolitikk har gitt oss mange spennende perspektiver omkring mulighetene i lærefaget, og ikke minst hvordan du kan bygge videre på faget uten å bli noe annet. Yrkesbachelor og yrkesmaster er en realitet i Tyskland. Vi må øke anseelsen og verdsetting av fagutdanning på yrkesfagenes egne premisser. Læreplanarbeid er viktig fordi fagets innhold er dimensjonerende for Sentral godkjenning og for godkjenningsområdet landskapsutforming, og samarbeid med studier for landskapsingeniør og landskapsarkitekter er viktig for å drive grønn sektor videre, slår han fast.

LES MER: Håndtering av spillvann og overvann blir nytt fagskoletilbud ved Vea

Nordisk Håndverksforum, Norges grønne fagskole – Vea, Maskinentreprenørenes Forbund, Rørentreprenørene Norge og Naml i Namls lokaler på Majorstuen 6. januar i år.

Anleggsgartneren sentral i klimatilpasning
Det andre store, pågående prosjektet Tor Jørgen Askim nå har sluppet tak i er blågrønne tiltak og bærekraft.

– Dette er noe jeg lever og ånder for, og som det ikke blir rett å si at jeg har sluppet taket i, men NAMLs arbeid med disse store og viktige temaene har jeg nå ikke lenger ansvaret for. Derfor ble jeg veldig glad da jeg fikk høre at det var Bjørn som skulle overta etter meg, sier han.

LES MER: Her er den nye fagansvarlige i NAML

– Jeg håpet at det ville bli en fagmann, for etter min mening må du ha skoene på deg for å peke ut framtiden for faget vårt. Det er mange andre bransjer som ønsker en bit av de blågrønne mulighetene, og det vil ikke være riktig å stenge disse ute. Vi bør trekke veksler på de andre fagene, og samarbeide med dem, men selve eierskapet til blågrønne tiltak – det bør vi anleggsgartnere verne om. Det er gullet vårt, avslutter den tidligere prosjektlederen i NAML.

Tor Jørgen Askim
Ønsker du å motta nyheter fra NAML-nytt, og få varsel når vi publiserer nye saker? Meld deg på her!